INTERIOR

Pizza Giang

NĂM

2016

VỊ TRÍ

Nha Trang, Khánh Hòa

QUY MÔ

230m2 - 3.5 tầng

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2016
  • VỊ TRÍ : Nha Trang, Khánh Hòa
  • QUY MÔ : 230m2 - 3.5 tầng